Εμπορικό Δίκαιο

Το Εμπορικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που ρυθμίζει τις δικαιοπραξίες και τις συναλλαγές με στοιχεία εμπορικότητας. Σχετίζεται με την ύπαρξη των επιχειρήσεων, είτε ατομικών, είτε εταιριών – νομικών προσώπων και ρυθμίζει κανονιστικά, τη σύσταση, τη λειτουργία και την εξέλιξή τους, μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον της οικονομικής ζωής και του επιχειρηματικού γίγνεσθαι.

Πολλοί από τους κανόνες του Εμπορικού Δικαίου αντλούν την ισχύ και το περιεχόμενό τους από τα βάθη των αιώνων, μιας και οι εμπορικές συναλλαγές, από αρχαιοτάτων χρόνων, απαιτούσαν ρύθμιση και, μάλιστα, με διεθνή χαρακτήρα. Στην πορεία των ετών, οι εν λόγω κανόνες, προσαρμοζόμενοι στη σύγχρονη εποχή και τις απαιτήσεις των καιρών, ενσωματώνονται σε Κώδικες και νομοθετήματα, τα οποία υιοθετούνται από τις έννομες τάξεις των σύγχρονων Κρατών.

Οι τομείς του Εμπορικού Δικαίου που ρυθμίζονται στην Ελληνική έννομη τάξη είναι οι εξής:

I. Εταιρίες
Το Δίκαιο των Εταιριών (προσωπικών, κεφαλαιουχικών), μέσω νομοθετημάτων, θέτει τους κανόνες λειτουργίας των νομικών προσώπων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ενός οικονομικού περιβάλλοντος διεθνούς, ενσωματώνοντας Διεθνείς και Κοινοτικούς κανόνες στην Ελληνική έννομη τάξη. Αφορά δε το σύνολο των φορέων του επιχειρείν, είτε πρόκειται για μία μικρή εταιρία, οικογενειακή, είτε πρόκειται για μία πολυεθνική επιχείρηση.

II. Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η επιρροή που ασκεί σε όλες τις εμπορικές συναλλαγές καθιστά τον συγκεκριμένο τομέα του Εμπορικού Δικαίου τον ταχύτερα εξελισσόμενο διεθνώς. Η κατοχύρωση δικαιωμάτων επί σήματος, η κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί αναγκαία συνθήκη, σήμερα, όσο ποτέ, δεδομένης της ταχύτητας μετάδοσης των πληροφοριών, μέσω του Διαδικτύου. Η προστασία του Δικαιούχου, σε συνδυασμό με την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αποτελεί το διακύβευμα του εν λόγω κλάδου του Εμπορικού Δικαίου.

III. Δίκαιο Συμβάσεων
Οι εμπορικές συμβάσεις ενυπάρχουν σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, αποτελούν δε μία συνθήκη αναγκαία για την ίδια την υπόσταση, αλλά και την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού φορέα. Οι παραδοσιακές εμπορικές συμβάσεις αντιπροσωπείας, διανομής, παραγγελίας και προμήθειας συνεχώς μεταλλάσσονται, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών, οι νέες δε μορφές εμπορικών συμβάσεων, όπως το franchising και το factoring, εδραιώνονται ολοένα και περισσότερο στη διεθνή αγορά, ως μέσο ανάπτυξης και καλύτερης εποπτείας του φορέα της επιχείρησης.

H Δικηγορική Εταιρία EJNP LAW FIRM προσφέρει και στους παρακάτω τομείς απόλυτα εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες τόσο σε συμβουλευτικό, όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.

  • Email

  • Διεύθυνση

    Ακαδημίας 72, 10678 - Αθήνα

  • Επικοινωνία

    Tel: 2103645499 Fax: 2103646589