Διοικητικό Δίκαιο

Το Διοικητικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που πραγματεύεται τις σχέσεις μεταξύ του διοικούμενου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και του Κράτους. Θεσμοθετεί και ρυθμίζει τη συμπεριφορά του Κράτους έναντι του Πολίτη, θέτοντας τους κανόνες των Διοικητικών Πράξεων, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Νομιμότητας. Πλέον του στενού πυρήνα του, το Διοικητικό Δίκαιο θεσμοθετεί τους κανόνες και σε τομείς στους οποίους, ναι μεν συμμετέχουν ιδιωτικοί φορείς, ωστόσο αποτελούν, κατά το Ελληνικό Δίκαιο, Δημόσια Αγαθά, επομένως η κρατική παρέμβαση ασκείται με εντονότερο τρόπο. Οι τομείς αυτοί, είναι το Δίκαιο της Ενέργειας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Οι τομείς του Διοικητικού Δικαίου στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα επιδίωξης δικαστικής προστασίας, ενδεικτικά είναι οι εξής:

I. Φορολογικό Δίκαιο
Ρυθμίζει το πλαίσιο εντός του οποίου η Φορολογική Αρχή στρέφεται στους πολίτες, προκειμένου να ανταποκριθούν στη φοροδοτική υποχρέωσή τους. Η εισαγωγή και εφαρμογή των κανόνων του Φορολογικού Δικαίου αποτελεί ακανθώδες και αιώνιο πρόβλημα της Ελληνικής έννομης τάξης, συνεπώς η συνεχής παρακολούθηση του εν λόγω τομέα και της Νομολογίας των Διοικητικών Δικαστηρίων αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των κανόνων του.

II. Δημόσιες Συμβάσεις
Αποτελούν τον ολοένα και αναπτυσσόμενο κλάδο του οικείου τομέα, μιας και, παγκοσμίως, η τάση για σύμπραξη του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό Τομέα συνεχώς παγιώνεται. Η ρύθμιση των εν λόγω Συμβάσεων ομοιάζει με τις συμβάσεις μεταξύ ιδιωτών, ωστόσο η παρουσία του Κράτους ως συμβαλλόμενου, καθιστά το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους διαφορετικό.

III. Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας
Ορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των Δημοσίων Φορέων, ως προς τους Δημοσίους Υπαλλήλους και τα δικαιώματά τους. Ουσιαστικά, αποτελεί το Εργατικό Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων, καθώς πραγματεύεται και ρυθμίζει ζητήματα μισθολογικά, προαγωγών, μεταθέσεων και μετατάξεων στο Δημόσιο Τομέα.

IV. Δίκαιο Ενέργειας
Το Δίκαιο Ενέργειας ρυθμίζει κανονιστικά το πλαίσιο παραγωγής και προμήθειας ενέργειας, είτε από τις συμβατικές μορφές παραγωγής, είτε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Στη χώρα μας, η απελευθέρωση της οικείας αγοράς αποτέλεσε προσπάθεια που διήρκεσε πολλά έτη, ωστόσο, η απελευθέρωση τόσο της παραγωγής, όσο και της προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος φθάνει, σήμερα, σε επίπεδο ουσιαστικής πραγμάτωσης.

V. Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Δεδομένου ότι η προστασία της ελεύθερης γνώμης και της ελευθεροτυπίας αποτελούν συνταγματική επιταγή, το Κράτος διατηρεί δικαίωμα παρέμβασης μόνο στο κανονιστικό πλαίσιο για την άδεια λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Συνεπώς, τόσο για τα τηλεοπτικά, όσο και για τα ραδιοφωνικά μέσα, το Κράτος διά της Ανεξάρτητης Αρχής του ΕΣΡ, χορηγεί, υπό τυπικές προϋποθέσεις, άδεια λειτουργίας, αλλά και επιτηρεί την τήρηση των κανόνων Δικαίου στο πεδίο αυτό.

H Δικηγορική Εταιρία EJNP LAW FIRM προσφέρει και στους παρακάτω τομείς απόλυτα εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες τόσο σε συμβουλευτικό, όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.

  • Email

  • Διεύθυνση

    Ακαδημίας 72, 10678 - Αθήνα

  • Επικοινωνία

    Tel: 2103645499 Fax: 2103646589